DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı: “Demiryolu Taşımacılığı Derneği”dir. Derneğin Merkezi İstanbul’dur. Kısa İsmi DTD dir.

Derneğin Amacı ve Çalışma Konuları

Madde 2 - Derneğin Amacı; Demiryolu taşımacılığını çağın ve ülkenin gerekleri doğrultusunda geliştirmek ve demiryolu taşımacılığının, ülkenin toplam taşımacılığı içindeki payını yükseltmektir. Bu genel amaca ulaşmak için hedeflerimiz:                                                    

•Demiryolu sektörünün güncel uygulamalara göre yeniden yapılanması için gerekli desteği vermek,

•Demiryolu altyapısının yeniden yapılanması, geliştirilmesi ve etkin biçimde kullanılması için girişimlerde bulunmak,

•Demiryolu taşımacılığı sektörünün ihtiyacı olan araştırma ve mesleki eğitimleri organize etmek, yapmak, yaptırmak                                                            

•Demiryollarımızın,  uluslararası demiryolları ağları ile bütünleşmesi çalışmalarına katılmak,

•Demiryolu taşımacılığı ile daha güvenli, daha çevreci taşımacılık bilincinin gerçekleşmesi ve enerjide dışa bağımlılığın azalması konusunda kamuoyu oluşturmak, 

•Bu çerçevede bir demiryolu politikasının devlet politikası haline dönüştürülmesi için çalışmak,

•Demiryolu ile deniz ve karayolu taşımacılığı arasında, kombine taşımacılığı geliştirmek,

•Tüm çalışmaları, Türk Demiryolu ve diğer kamu kuruluşları ile uyum içinde, katılımcı bir anlayış temelinde yapmaktır.

 

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları

Derneğin amaç ve hedefleri doğrultusunda; 

 1-Dernek üyeleri arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak,

 2-Demiryolu taşımacılığının gelişmesi ve payının artması için, Türk Demiryolu kuruluşları ile entegre çalışmalar yapmak,

 3-Demiryolu taşımacılığı konularında, Ulaştırma Bakanlığı, Türk Demiryolu kuruluşları ve resmi kuruluşlar nezdinde üyelerini temsil etmek,

 4-Yurtiçi ve uluslararası çalışmalara, sektörü temsilen katılmak,

 5-Demiryolu taşımacılığı konusunda bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, Dernek faaliyetlerinin etkinliği için inceleme ve araştırmalar yapmak,  

 6-Demiryolu taşımacılığı eğitim ve araştırma merkezi oluşturmak.Demiryolu taşımacılığı ile ilgili yurtiçinde ve dünyadaki gelişmeleri takip etmek, üyelerini  gelişmelerden bilgilendirmek, ülke ve sektör yararına  uygulanabilmesi için çalışmalar yapmak. 

 7-Kurs, seminer, konferans, panel ve demiryolu fuarları düzenlemek,  düzenlenenlere katılmak

 8-Çalışmalarını duyurmak için gazete, dergi, kitap ve bülten yayınlamak ve üyelerine dağıtmak,

 9-UIC (Uluslararası Demiryolu Birliği)’ne üye olmak. UIC ve yurtdışında bulunan demiryolu kuruluşlarının çalışmalarına katılmak. Bu kuruluşlarla proje çalışmaları ve işbirlikleri yapmak.

10-Demiryolu altyapı projeleri yapmak veya yapılan projelere katılmak. 5072 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile ortak projeler yürütmek,

11-Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

12-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan alanlarda, diğer derneklerle ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

13-Gerekli çalışma ortamını sağlayacak, her türlü teknik araç ve gereci temin etmek, Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak,   kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

14-Gerekli izinler alınmak şartıyla yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

15-Amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi  işletmeler kurmak ve işletmek, 

 

Üyelik, Üyelik Hakları ve Yükümlülükleri

Madde : 3 – Üyelik

Demiryolu Taşımacılığı Derneğine; 

Fiil ehliyetine sahip olan ve yasal bir engeli olmayan, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden tüzel kişiler üye olma hakkına sahiptir. 

Tüzel kişilerin üye olmaları halinde, tüzel kişiyi dernekte temsil edecek gerçek kişinin belirlenmesi ve icabında değiştirilmesi yetkisi, üye olan tüzel kişinin temsil ve ilzamına ilişkin kendi tüzüğünde yahut esas mukavelesinde yer alan esaslara göre saptanır. Atama ve değiştirme, Derneğe taahhütlü mektupla bildirilir. Bir gerçek kişi birden fazla tüzel kişi adına derneğe temsilci olamaz.

Dernek üyeliği, asıl, onursal ve fahri olmak üzere üç türlüdür.

Asıl üyeler; Derneğin kurucuları ve başvuruları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Demiryolu taşımacılığı, demiryolu altyapı işletmeciliği ve demiryolu tedarikçiliği yapan gerçek ve tüzel kişiler asıl üye olabilir. Asıl üyelerin oy kullanma ve dernek organlarına seçilme hakları vardır. 

Onursal Üyeler; Demiryolu taşımacılığı alanında dünya veya Türkiye düzeyinde saygınlığa sahip, demiryolu sektörünün gelişimine fikri ve fiili katkı sağlamış olan üniversite öğretim üyeleri, araştırmacılar veya üst düzey kamu görevi üstlenmiş kişilerle asıl üye olamayan ancak, Derneğimize ve demiryolu sektörüne katkıları olacağı düşünülen gerçek kişiler Onursal Üye olabilirler.

Onursal Üyelik, Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun kararı ile gerçekleşir.

 

Fahri Üyeler; Derneğe asıl üye olamayan ancak Demiryolu sektörüne önemli katkılar sağlayan ve derneğe katkıları olabilecek gerçek kişiler fahri üye olabilirler. Fahri Üyelik, en az 10 üyenin önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile gerçekleşir.

Onursal ve fahri üyelerin oy kullanma ve seçilme hakları yoktur. Seçme, seçilme ve oy kullanma hakkı olmaksızın Genel Kurul’a katılabilir, söz alarak görüş bildirebilir, Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği çalışma ve etkinliklere katılabilirler. 5c Maddesi nedeniyle dernekle ilişiği kesilen gerçek kişiler fahri üye olamazlar. Bu durumdaki tüzel kişiliklerin içinde bulunan gerçek kişiler dernek amaçlarına aykırı çalışma yapmadıklarının tespiti halinde fahri üye olabilirler.

 

Madde : 4 - Asıl Üyeliğe Kabul İşlemleri 

Asıl üye olabilmek niteliklerine sahip olup, Derneğe asıl üye olmak isteyenler, Dernekçe hazırlanmış talepnameyi doldurup imzalayarak, iki adet vesikalık resimleri ile birlikte Yönetim Kuruluna verirler. İstek sahibinin en az iki asıl üye tarafından tavsiye edilmesi gerekir. Yönetim Kurulu, üyeliğe kabul yazısını aldıktan sonra otuz gün içinde üyelik talebini karara bağlar ve sonucu yazıyla başvuru sahibine bildirir. Başvurusu kabul edilen asıl üye, üyelik katılım ücreti ve aidatını ödedikten sonra üye defterine kaydedilir.

Giriş ödentisinin tümü ödenmeden üyelik başvurusu tamamlanmış sayılmaz ve dernek üyeliği başlamaz.

 

Madde : 5 – Asıl Üyeliğin Sona Ermesi

 

a) Üyeliğin kendiliğinden sona ermesi

Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelik ve yükümlülükleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer. Bu durumda üyelik kaydı başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Yönetim Kurulunca silinir.

b) Üyeliğin, üyelikten çıkma ile sona ermesi

Hiç kimse, dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye Yönetim Kuruluna yazı ile bilgi vermek suretiyle dilediği an üyelikten çıkma hakkına sahiptir.

 

c)  Üyeliğin, üyelikten çıkarılma ile sona ermesi

         Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

        1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

        2-Genel Kurul tarafından verilen kararlara uymamak,

        3-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan en az birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Yazılı ikazlara rağmen toplam 6 ay üyelik aidatını ödemeyen üyenin, üyelikten çıkarılma kararı Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınır.

Dernek üyeliğinden çıkarılanların bu çıkarma kararında haklı sebep bulunmadığı ileri sürülerek genel kurula itiraz hakları vardır. Genel kurul, üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Üyelikten çıkarıldığı ilgiliye yazı ile bildirilir

Üyelikten ayrılanlara, daha önceden yaptığı her türlü ödentiler hiçbir şekilde geri ödenmez. Ayrılan üye, varsa geçmişten kalan ödenti borçlarını ödemekle yükümlüdür. Yeniden üye olmak isteyenler için ilk kez üye olma işlemleri aynen uygulanır.

 

Madde : 6 - Üyelerin Hakları 

a) Eşitlik ilkesi; Dernek asıl üyeleri ve onursal üyeleri kendi aralarında eşit haklara sahiptirler. 

Her asıl üyenin derneğin faaliyetine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, dernek malvarlığında hak iddia edemez.  

b) Oy hakkı; Asıl üyeler Genel Kurulu oluştururlar. Her asıl üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Derneğin organlarını seçerler ve bu organların üyeliklerine seçilirler. 

Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

 

Madde : 7 - Üyelerin Yükümlülükleri 

a) Üyeler, Derneğin Tüzüğüne, dernek organlarının kararlarına, prensiplerine uygun davranmak ve özellikle derneğin amaçlarının gerçekleşmesini engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.  

 

b) Üyeler, üyeliğe kabul ödentisi olarak bir kereye mahsus 1.000 TL öderler.

Üyeler 500 TL aylık ödentilerini süresinde ödemekle yükümlüdürler. 

 

Üyelerden alınacak giriş, aylık ödentilerin belirlenmesine, artırmaya veya eksiltmeye ve ödeme biçimine Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yılda bir kez TEFE ve ÜFE ortalamasını geçmemek kaydıyla ödentiler arttırabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.

Onursal ve Fahri üyeler derneğe desteklerini bağış olarak yapabilirler.

 

Dernek Organları 

Madde 8-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1-Genel kurul, 

2-Yönetim kurulu,

3-Denetim kurulu,

 

 

 

Genel Kurul, Oluşumu ve Süresi, Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 9-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; dernek asil üyelerinden oluşur.

Olağan Genel Kurul, iki yılda bir Nisan ayında toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Olağanüstü Genel Kurul, Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde, yahut Dernek üyelerinden beşte birinin isteği üzerine toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağırılır. Denetleme Kurulunun veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmak zorundadır. 

 

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci toplantı için belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Toplantı Yeri ve Toplantı Yeter Sayısı

Genel kurul toplantıları, yönetim kurulu tarafından belirlenen yerde yapılır.

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

Toplantı Usulü

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. 

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. 

 

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usulleri

Madde 10- Genel kurulda, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise aksine karar alınmamışsa açık oylama ile yapılır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,  genel kurul divan başkanının belirteceği yöntem uygulanır. 

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.  Ancak tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 11-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.    

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

7-Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen Yönetim Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

8-Dernek yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret, ödenek, yolluk ve tazminatların tespiti, 

 9-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması durumunda uygulama için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

10-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılmasının kararlaştırılması ve uygulama için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

11-Derneğin iktisadi işletme kurması,

12-Derneğin fesih edilmesi,

13-Yönetim kurulunca  teklif edilen diğer önerileri incelenip  karara bağlanması,

14-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

15-Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

 

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev  ve Yetkileri

Madde 12- Yönetim kurulu 9 asıl ve 7 yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. 

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter ve saymanı belirler.  

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Geçerli bir özrü bulunmadan Yönetim Kurulu toplantılarına üç defa üst üste katılamayan veya bir takvim yılında on toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyesinin üyeliği Yönetim Kurulu kararıyla sonlandırılır. 

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. 

Ayrıca Başkan üst üste iki dönemden fazla seçilemez.

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

 2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin  hesapları yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak  genel kurula sunmak,

 3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

 4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

 5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

 6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

 7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

 8-Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak,

 9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak.

12-Üyeliğe kabul ödentisi ile üye aylık aidat ödentilerinin miktarını ve ödeme biçimini belirlemek,

 

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 13-Denetim kurulu üç asıl ve üç yedek  üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. En çok oy alan denetim kurulu başkanı olur.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir

 

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. 

Yönetim Kurulu, karar alma çoğunluğunu kaybederek genel kurulu açamaz durum oluşursa Denetim Kurulu, Genel  Kurulu toplantıya çağırabilir. 

 

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 14-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak  1.000 TL, aylık aidat olarak  500 TL alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye ve ödeme biçimine Yönetim Kurulu yetkilidir.  

2-Onursal üyeler, ile gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3-Dernek tarafından tertiplenen toplantı, konser, konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden ve ticari işletmelerden edilen kazançlar.

7-Eğitim ve yayıncılık  çalışmalarından elde edilecek gelirler.        

 

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 15-Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelir 500 Bin YTL’ yi aşması durumunda, takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. 

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. 

Yönetim Kurulu kararı ile, yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

 

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur. 

 

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır. 

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir. 

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. 

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da  tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 16-Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

 

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. 

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafındanbu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir. 

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır. 

 

Beyanname Verilmesi

Madde 17-, Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir. 

 

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 18-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

 

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

 

 

Taşınmazların bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir. 

 

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

 

Değişikliklerin bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik  (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. 

Dernek tüzüğünde yapılan değişik te tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Derneğin İç Denetimi

Madde 19- Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

 

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 20-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. 

 

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 21-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. 

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır. 

 

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının  Tasfiye   Şekli

Madde 22-Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. 

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. 

 

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Demiryolu Taşımacılığı Derneği” ibaresi kullanılır. 

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. 

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır. 

 

Hüküm Eksikliği

Madde 23-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

Geçici Maddeler

1-İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.